Nový Občanský zákoník

30.06.2014 06:56

V souvislosti se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014, si dovolujeme upozornit na následující skutečnosti.

Pro všechna společenství vyplývají z NOZ změny stanov společenství vlastníků v těch částech, která odporují ustanovením NOZ s tím, že takováto ustanovení pozbývají závaznosti dnem nabytí účinnosti NOZ.

Lhůta pro změnu stanov počíná běžet dnem účinnosti NOZ, tj. 01.01.2014.

  • V případě změn ve stanovách týkajících se např. předmětu činnosti; počtu hlasů při volbě výboru, schvalování modernizace, rekonstrukce a oprav společných částí domu; obsahu prohlášení vlastníka jednotek; schvalování změn stanov atd. je tato lhůta 3 letá.
  • V případě změny názvu společenství vlastníků, kdy název společenství musí obsahovat slova „společenství vlastníků“, nestačí pouze např. „společenství pro dům“, je tato lhůta 2 letá.

V návaznosti na výše uvedené Vás upozorňujeme, že do konce r. 2015 by měla být učiněna změna týkající se názvu společenství vlastníků.

Na základě dlouholetých bohatých zkušeností v oblasti správy bytového fondu, vedení účetnictví společenství vlastníků a bytových družstev a od počátku roku 2014 i nabytých zkušeností s převody společenství na formu a stanovy dle NOZ, Vám nabíme spolupráci v této oblasti a aktivní pomoc při splnění povinností společenství plynoucích z NOZ.

 

Těším se na další spolupráci.