O firmě

Obchodní společnost TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o. byla založena městem Chotěboř, jako jediným společníkem, na sklonku roku 2003, s reálným zahájením svých činností od 01.01.2004.

Rozsah činností v předmětu podnikání převzala společnost od zaniklé Městské bytové správy v Chotěboři, která byla zrušena s likvidací.

Společnost podniká na základě licencí Energetického regulačního úřadu a živnostenských oprávnění v činnostech, které jsou uvedeny v obchodním rejstříku Krajského soudu Hradec Králové oddíl C, vložka 19223 a Živnostenském rejstříků místně příslušného Živnostenského úřadu Chotěboř.

Hlavními činnostmi společnosti jsou převážně výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, správa nemovitostí, provádění staveb, vedení účetnictví a služby organizačně hospodářské povahy. Tyto činnosti jsou zaměřeny pro zákazníky z komunální sféry – Město Chotěboř a jeho organizace, subjekty bytových domů – bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, spoluvlastníky bytových domů a jiné fyzické i právnické osoby.

Členění a struktura společnosti odpovídá podmínkám obchodního zákoníku, které jsou uvedeny v zakladatelské listině společnosti.

Společnost je účetní jednotkou, která svoji účetní závěrku audituje i přesto, že to není její zákonnou povinností. Výsledky hospodaření společnosti jsou každoročně zveřejňovány ve sbírce listin obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.

Společnost nevlastní žádné nemovitosti, má je pronajaty od zakladatele. Podniká na vlastních technologických zařízeních, která částečně odkoupila od zakladatele a částečně pořídila vlastním hospodařením.

Územní působnost společnosti je soustředěna v provozovnách a objektech převážně v Chotěboři a okolí.

Společnost je organizací s počtem zaměstnanců do 25 osob. Je plátcem daně z přidané hodnoty. Společnost je v zásadních věcech řízena rozhodnutími valné hromady svého zakladatele. Činnosti společnosti a jednatele jsou kontrolovány dozorčí radou společnosti.

Činnosti společnosti v teplárenství jsou regulovány Energetickým regulačním úřadem a kontrolovány Státní energetickou inspekcí.

Všechny obchodní závazkové vztahy mezi společností a objednateli se řídí dle občanského zákoníku a zákonem o obchodních korporacích.